Giới thiệu Khoa Phòng Đào tạo. Mã Khoa: 06
2022-2023 - HK01 - Phòng Đào tạo - Khóa luận tốt nghiệp - TN002_221_TCNH_D2

Sinh viên nộp khóa luận theo định dạng file.doc/docx

Cú pháp lưu file: KLTN-Dot-2-NH-22-23-[nganh]-[họ tên sinh viên]

Vi du: KLTN-Dot-2-NH-22-23-QTKD-Nguyen-Tien-Linh


Sinh viên nộp khóa luận theo định dạng file.doc/docx

Cú pháp lưu file: KLTN-Dot-2-NH-22-23-[nganh]-[họ tên sinh viên].doc/docx

Vi du: KLTN-Dot-2-NH-22-23-KT-Nguyen-Tien-Linh

2022-2023 - HK01 - Phòng Đào tạo - Khóa luận tốt nghiệp - TN002_221_TCNH_D1
2022-2023 - HK01 - Phòng Đào tạo - Khóa luận tốt nghiệp - TN002_221_QTKD_D1
2022-2023 - HK01 - Phòng Đào tạo - Khóa luận tốt nghiệp - TN002_221_KT_D1