2022-2023 - HK01 - Khoa Quản trị kinh doanh - Truyền thông Marketing tích hợp - MKE307_221_1_D03