2022-2023 - HK01 - Khoa Quản trị kinh doanh - Truyền thông trong kinh doanh - MAG303_221_K2D2