2022-2023 - HK01 - Khoa Quản trị kinh doanh - Tư duy phản biện - MAG709_221_1_D02