2022-2023 - HK01 - Khoa Quản trị kinh doanh - Lãnh đạo - MAG304_221_8_L16