2022-2023 - HK01 - Khoa Quản trị kinh doanh - Quản trị nguồn nhân lực - MAG320_221_8_L18_TA