2022-2023 - HK01 - Khoa Quản trị kinh doanh - Quản trị vận hành - MAG306_221_7_L11