2022-2023 - HK01 - Khoa Quản trị kinh doanh - Thực tập cuối khóa ngành QTKD - INT305_2211_K1D1