Giới thiệu Khoa Khoa Hệ thống thông tin quản lý. Mã Khoa: 27
HTTTQL - Nhập môn ngành Hệ thống thông tin quản lý - ITS329_213_D01
HTTTQL - Tin học ứng dụng - ITS301_2131_13_H01
2021-2022 - HK03 - Khoa Hệ thống thông tin quản lý - Tin học ứng dụng - ITS301_2131_13_H02
2021-2022 - HK03 - Khoa Hệ thống thông tin quản lý - Tin học ứng dụng - ITS301_213_1_D07
2021-2022 - HK03 - Khoa Hệ thống thông tin quản lý - Tin học ứng dụng - ITS301_213_1_D01
2021-2022 - HK03 - Khoa Hệ thống thông tin quản lý - Tin học ứng dụng - ITS301_213_1_D04
2021-2022 - HK03 - Khoa Hệ thống thông tin quản lý - Tin học ứng dụng - ITS301_213_1_D03
2021-2022 - HK03 - Khoa Hệ thống thông tin quản lý - Tin học ứng dụng - ITS301_213_1_D02
HTTTQL - Quản trị sự thay đổi và chấp nhận công nghệ - ITS345_213_1_D01
2021-2022 - HK03 - Khoa Hệ thống thông tin quản lý - Phát triển hệ thống thông tin - ITS331_213_1_D01