Giới thiệu Khoa Khoa Kinh tế quốc tế. Mã Khoa: 30
2021-2022 - HK03 - Khoa Kinh tế quốc tế - Thực tập cuối khóa ngành KTQT - INT304_213_1_D4
2021-2022 - HK03 - Khoa Kinh tế quốc tế - Phương pháp nghiên cứu khoa học - INE704_213_1_D01
2021-2022 - HK03 - Khoa Kinh tế quốc tế - Kỹ thuật ngoại thương - INE308_213_1_D03