Giới thiệu Khoa Khoa Luật kinh tế. Mã Khoa: 31
2021-2022 - HK03 - Khoa Luật kinh tế - Thực tập cuối khóa ngành Luật kinh tế - INT308_213_1_D4
2021-2022 - HK03 - Khoa Luật kinh tế - Soạn thảo văn bản - LAW347_213_1_D01
2021-2022 - HK03 - Khoa Luật kinh tế - Pháp luật về xúc tiến thương mại - LAW346_213_1_D01
2021-2022 - HK03 - Khoa Luật kinh tế - Kỹ năng thực hành nghề luật - LAW335_213_1_D01