Giới thiệu Khoa Khoa Kế toán - Kiểm toán. Mã Khoa: 09
2022-2023 - HK03 - Khoa Kế toán - Kiểm toán - Thực tập cuối khóa ngành Kế toán - INT303_223_1_D4
2022-2023 - HK03 - Khoa Kế toán - Kiểm toán - Nguyên lý kế toán - ACC301_223_H01
2022-2023 - HK03 - Khoa Kế toán - Kiểm toán - Kế toán tài chính 1 - ACC302_223_1_D01
2022-2023 - HK03 - Khoa Kế toán - Kiểm toán - Hệ thống thông tin kế toán nâng cao - ACC701_223_1_D01