Giới thiệu Khoa Khoa Luật kinh tế. Mã Khoa: 31
2022-2023 - HK03 - Khoa Luật kinh tế - Pháp luật về xúc tiến thương mại - LAW346_223_1_D01
2022-2023 - HK03 - Khoa Luật kinh tế - Pháp luật hợp đồng thương mại quốc tế - LAW341_223_1_D01
2022-2023 - HK03 - Khoa Luật kinh tế - Lý luận về nhà nước và pháp luật (PL đại cương) - LAW301_223_K19_LKT
2022-2023 - HK03 - Khoa Luật kinh tế - Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - LAW303_223_K19_LKT